مشاهده فوری

سکه ایچینگ تکی

۴۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ 12 تایی با گره اقبال

۳۹۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ نه تایی با گره اقبال

۳۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ هشت تایی با گره اقبال

۳۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ هفت تایی با گره اقبال

۳۱۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ شش تایی با گره اقبال

۲۹۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ پنج تایی با گره اقبال

۲۴۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز سکه ایچینگ سه تایی با گره اقبال

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

سکه ایچینگ سه تایی

۱۰۰,۰۰۰  تومان

سکه فنگشویی یا سکه ایچینگ یکی دیگه از نمادهای بسیار قدرتمند و پر طرفدار در جذب ثروت و برکت در فنگشویی است که موجب تسریع حرکت و گردش انرژی ثروت می شود.
شکل گرد سکه به معنی آسمان و مربع داخل نماد زمین است که نشان دهنده و نماد تعادل و بالانس یین و ینگ است و موجب افزایش انرژی ، امنیت ، برکت و ثروت ، آسایش و موفقیت می شود.
یک روی سکه فنگشویی که دارای چهار حرف چینی است نماد یانگ و روی دیگر که نقش اژدها دارد یین است. توجه کنید که همیشه یانگ باید به سوی شما و محیط زندگی یا کارتان باشد

قراردادن سکه ها در بخش ثروت و کارو سرمایه گذاری و بخش اقبال و کاسه برکت 
موجب جاری شدن ثروت و برکت میشود